توضیحات محصول

جیب کارت ساخته شده با چرم طبیعی گاوی

جای دوعدد کارت عابر

یک جیب وسط برای اسکنا

چاپ این مطلب